Voor families, van families

Disclaimer.

Algemeen Door deze website bezoeken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die in deze disclaimer zijn genoemd. De inhoud van de site kan door Kaya Capital Management B.V. en/of Kaya Capital Funds B.V. (hierna samen: “Kaya”) zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden. Bezoekers van deze website worden dan ook geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

De inhoud van deze website is onvolledig zonder het lezen van bijbehorende Prospectus, de Essentiele Beleggersinformatie en andere relevante documentatie van de Kaya beleggingsinstellingen, zoals gepubliceerd op deze website. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Tevens is er geen garantie dat de beleggingsdoelstellingen van de beleggingsinstellingen ook werkelijk worden bereikt.

Alle informatie die Kaya ontvangt, zoals een e-mail of informatie via haar website, zal behandeld worden volgens de geldende wetten en de gerelateerde richtlijnen die daarvoor opgesteld zijn. Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u als participant of als geïnteresseerde partij ontvangen, leest u in onze Privacyverklaring.

Website voor informatief gebruik Deze website is uitsluitend voor algemeen informatief gebruik. De informatie opgenomen op de website betreft geen beleggingsadvies, noch een juridisch of fiscaal advies.

Sommige uitspraken op de website betreffen onze verwachtingen en overtuigingen voor de toekomst. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de onze huidige verwachtingen en ramingen en onze verwachtingen met betrekking tot externe voorwaarden en gebeurtenissen.

Uitspraken betreffende de toekomst brengen risico’s en onzekerheden met zich mee. Kaya waarschuwt bezoekers van de website dat er factoren zijn die tot gevolg kunnen hebben dat daadwerkelijke resultaten of uitkomsten aanzienlijk verschillen van hetgeen in de uitspraken betreffende de toekomst is vermeld. Kaya verbindt zich niet om deze uitspraken herzien in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, tenzij dat op grond van het toepasselijk recht vereist is. Kaya wijst iedere verplichting van de hand om haar visie op zulke risico’s en onzekerheden te herzien of om het resultaat van een herziening van uitspraken betreffende de toekomst die hier zijn gemaakt publiekelijk aan te kondigen, tenzij dat op grond van het toepasselijk recht vereist is.

Betrouwbaarheid en actualiteit van informatie We zetten ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan.

Tenslotte Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de overige informatie bij Kaya. Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Het ongeldige gedeelte zal door partijen vervangen worden door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze tekst van de disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.