Duurzaamheidsbeleid.

Wat doet Kaya

Kaya Capital is van mening dat de financiële continuïteit voor families afhankelijk is van een gezond milieu, een stabiele samenleving en goed functionerende en bestuurde ondernemingen. Voor onze investeringen kunnen duurzaamheidsanalyses een wenselijke aanvulling zijn op de gebruikte kwantitatieve en fundamentele beleggingstechnieken met als doel het verkleinen van risico's of het benutten van kansen.

Kaya Capital volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen continu en zal het beleggingsbeleid bijsturen waar dat nodig of gewenst is. Om goed op de hoogte te blijven, overleggen we regelmatig met onderzoekers, specialisten en fundmanagers op het gebied van duurzaamheid in zowel binnen- als buitenland.

Kaya Capital selecteert, mede vanuit duurzaamheidsrisicomanagement perspectief, waar mogelijk indexbeleggingen waarop artikel 8 SFDR (“lichtgroene beleggingen”) of artikel 9 SFDR (“donkergroene” beleggingen”) van toepassing is.

De door Kaya Capital beheerde beleggingsfondsen vallen binnen de reikwijdte van artikel 6 SFDR en artikel 7 van de Taxonomie Verordening. Het beleggingsbeleid bepaalt niet dat de onderliggende beleggingen van het betreffende fonds rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Kaya Capital promoot met haar beheerportefeuilles dan ook geen ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen”) zoals bedoeld in artikel 9 SFDR.


Relevant Terminologie

 1. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

  Op 10 maart 2021 is deze Europese informatieverordening in werking getreden. Het doel is om de informatieverschaffing aan deelnemers in beleggingsproducten te verduidelijken en te synchroniseren. Zij is van toepassing op financiële marktpartijen. Kaya Capital heeft de hier uit voortvloeiende regels geïmplementeerd in haar beleid- en beleggingsprocessen.

 2. Socially Responsible Investing (SRI)

  Bij dit beleggingsproces worden bedrijven uit die actief zijn in sectoren zoals wapens en tabak of zorgen voor een buitensporige belasting van het milieu uitgesloten.

 3. Environmental, Social, Governance (ESG)

  Met deze laag gaan wordt er nog een stap verder gegaan. Bedrijven die hoog scoren op een aantal belangrijke maatschappelijke factoren worden zwaarder meegewogen in een portefeuille. Dit wordt ook wel 'positieve selectie' genoemd.Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU 2019/2088, SFDR) is opgezet om meer transparantie te bieden over duurzaamheidsrisico's, negatieve duurzaamheidseffecten en andere duurzaamheid gerelateerde informatie aan eindklanten van onder meer beheerders van beleggingsfondsen, zoals Kaya Capital Funds B.V. (hierna: 'Kaya Capital').

Duurzaamheidsfactoren omvatten ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding en bestrijding van omkoping. Deze factoren worden ook wel "ESG" genoemd. De SFDR is per 10 maart 2021 in werking getreden.

De EU Taxonomieverordening (EU 2018/0178, Taxonomieverordening) gaat over de invoering van geharmoniseerde criteria om te bepalen of een economische activiteit ecologisch duurzaam is. Het doel is dat beleggers beter inzicht krijgen in de mate en het aandeel van milieuduurzaamheid in hun investeringen. De Taxonomieverordening is per 1 januari 2022 in werking getreden.

Deze website zal periodiek worden bijgewerkt, samen met nieuwe en komende wettelijke vereisten onder de SFDR en/of Taxonomie Verordening en samen met eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen Kaya Capital en/of de alternatieve beleggingsfondsen onder haar beheer.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslisprocedures
Artikel 3 SFDR Verklaring, publicatie datum: 28 november 2022

Kaya Capital erkent dat gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken. Daarom houdt Kaya Capital rekening met deze duurzaamheidsrisico’s bij het evalueren van al haar investeringsmogelijkheden. Het analyseren van duurzaamheidsrisico’s maakt onderdeel uit van de selectie- en due diligence procedure van Kaya Capital, alsmede van de risico management procedures.

Kaya Capital maakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid bijna volledig gebruik van indexproducten. In de portefeuille bevinden zich meer dan 15.000 individuele beleggingen. Dit betekent dat sprake is van een zeer hoge mate van risicospreiding binnen de portefeuille en dat de materialisering van een duurzaamheidsrisico bij investeringen in één of enkele van de beleggingen in portefeuille een verwaarloosbaar effect op de totale portefeuille zal hebben.

Bovendien selecteert Kaya Capital waar mogelijk, naar haar eigen discretie, indexbeleggingen waarop artikel 8 SFDR (“lichtgroene beleggingen”) of artikel 9 SFDR (“donkergroene” beleggingen”) van toepassing is. Bij deze beleggingen gaat Kaya Capital ervan uit dat de duurzaamheidsrisico’s in grote mate worden beheerst.

Eventueel geïdentificeerde materiële restrisico’s zullen aan (potentiële) investeerders worden bekend gemaakt in het prospectus met betrekking tot een specifiek beleggingsfonds.


Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid
Artikel 5 SFDR Verklaring, publicatie datum: 28 november 2022

Kaya Capital kent geen variabele beloningscomponenten en er zijn in het beloningsbeleid derhalve geen verbanden tussen de beloningen en het omgaan met eventuele duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen
Artikel 4 SFDR Verklaring, publicatie datum: 28 november 2022

Ingevolge artikel 4 SFDR heeft Kaya Capital de optie om een Principal Adverse Impact Statement (PAIS) op te stellen. Om de volgende redenen hebben we ervoor gekozen om dit niet te doen:

 1. Kaya Capital heeft als doelstelling om het vermogen op termijn te laten groeien tegen een aanvaardbaar risico. Hierbij past dat wij uiteraard in het kader van risicobeheersing rekening houden met duurzaamheidsrisico’s en ons in dat kader rekenschap geven van duurzaamheidsaspecten. Het sturen op het vermijden van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is echter geen apart onderdeel van de beleggingsdoelstelling.

 2. Bij het opstellen van een impactverklaring moet rekening worden gehouden met een groot aantal gedetailleerde voorschriften, wat een aanzienlijke belasting van onze organisatie zou betekenen. De eventuele toegevoegde waarde voor (potentiële) deelnemers in de family pool van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zou zijn. Naar onze mening heeft het meer waarde om onze tijd en aandacht aan het beleggingsbeleid en onze participanten te besteden.

 3. De aanbieders van de indexbeleggen die nu het grootste deel van de portefeuille uitmaken, leveren niet voldoende informatie om een adequate impactverklaring op te stellen. Er zouden derhalve extra maatregelen genomen moeten worden om een dergelijke verklaring te kunnen publiceren.

 4. Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer het opstellen van een PAIS minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de participanten verzoekt om een PAIS.

Financial Times

In augustus 2018 a number of institutionele investors took the initiative to ask index providers, like MSCI, via an open letter not to include companies of controversial weapons.

At this time the number of signees has grown to over a hundred. The group of banks, insurance companies and asset managers represent a total capital of over $4,600 billion. Kaya Capital supports this initiative and has signed the open letter.